SpäťÚvod / Užitočné informácie

Vedeli ste?

Zmeny na cestách v roku 2014

Aj tento rok nás čaká pár noviniek, ktoré si pre nás pripravil náš parlament.

Od 1. 1. 2014 platia v zákone o cestnej premávke č. 8/2009 viaceré zmeny a doplnky. Medzi najdôležitejšie patria:

Zákaz jesť, piť a fajčiť počas jazdy sa rozširuje už na všetkých spolujazdcov vozidiel kategórie L (motocykle, trojkolky a štvorkolky)

Taxíky môžu jazdiť aj v pruhoch vyhradených pre autobusy - znenie zákona: 'Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený.'

Zjednodušené parkovanie motocyklov - znenie sa dopĺňa takto: 'V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m.'

Na chodcov sa vzťahuje povinnosť nosiť reflexné prvky už aj v obci - znenie zákona: 'Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.'

Zmiernenie podmienok vedúcich k odobratiu vodičského oprávnenia; v § 92 ods. 3 písm. a) za slovo 'nehoda' vkladajú slová 's následkom na živote alebo zdraví'. Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla:

a) v priebehu posledných 5 rokov 3-krát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví alebo

b) v priebehu posledných 5 rokov 2-krát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.

Vinník nehody o povinnosť viac – kým prednedávnom postačovalo napríklad zanechať svoje telefónne číslo za stieračmi auta, po novom je potrebné fyzicky vyhľadať majiteľa auta a spoločne vypísať správu o nehode. Znenie v dopravnej správe - 'Týmto sa umožní zjednodušenie uplatnenia náhrady škody osobou, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti.'

Menej byrokracie pri splnomocnení znenie zákona'Ak držiteľ vodičského oprávnenia pri podaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia,'

Evidenčné číslo na prianie za poplatok 165,5 eur.

Nové zmenyelektronickom mýte. Základným legislatívnym predpisom v oblasti elektronického výberu mýta je zákon č. 474/2013 Z. z. z 21. decembra 2013 o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „Zákon o výbere mýta“), ktorý upravuje:

  1. podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“),
  2. práva a povinnosti Prevádzkovateľa vozidla, Vodiča vozidla, Správcu výberu mýta, osoby poverenej Správcom výberu mýta, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby,
  3. podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
  4. zmierovacie konanie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
  5. postup pri autorizácii a notifikácii,
  6. výkon kontroly dodržiavania Zákona o výbere mýta,
  7. pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku výberu mýta
  8. zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených Zákonom o výbere mýta a osobitným predpisom [Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (2009/750/ES) (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009)].

Nový občiansky preukaz s čipom obsahujúcim elektronický podpis umožňuje vykonávanie zmien v evidencii vozidiel aj prostredníctvom internetu.

Od 1.decembra 2013 PZP v Allianz - Slovenská poisťovňa bez amortizácie!

Od 1. decembra 2013 Allianz – Slovenská poisťovňa neuplatňuje ako jediná na Slovensku pri likvidácii poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia zhodnotenie (amortizáciu) pri výpočte náhrady škody na motorových vozidlách poškodených. K zhodnoteniu vozidla najčastejšie dochádzalo v dôsledku použitia nových dielov pri oprave staršieho vozidla.

K tomuto kroku pristúpila Allianz – Slovenská poisťovňa vzhľadom na zmeny v oblasti odškodňovania poškodených pri dopravných nehodách na Slovensku, vývoja životnosti a spoľahlivosti vozidiel a zmien v technológii opráv vozidiel. Navyše, Allianz - Slovenská poisťovňa minulý rok zaviedla do praxe proces likvidácie poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia formou krycieho listu.

Ak tak urobila Allianz – Slovenská poisťovňa z 25,43% podielom na trhu dá sa očakávať konkurenčný boj a zavedenie amortizácie aj od konkurencie.

Pozn.: Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov.